h1 {I es que no a soles tenien consciencia de la independencia de la llengua valenciana, sino que era el model llingüistic en Catalunya, ya que si els catalans volien llegir obres lliteraries tenien que editar les valencianes, com ocurria en la edicio de Barcelona de 1482 de La Imitacio de Jesucrit , de Miquel Perez: “Esplanat de lati en valenciana lengua”, en Lo carcer d’amor o en Historia d’Alexandre , entre atres obres.
color: yellow;
background-color: blue;
}